VGU – Trường Đại học nghiên cứu

Ngay từ buổi ban đầu thành lập, VGU đã định hướng phát triển đưa nghiên cứu vào môi trường đại học. Chương trình giảng dạy và nghiên cứu phải được tạo dựng trong mối liên hệ chặt chẽ. Là cơ sở nghiên cứu thì điều hấp dẫn ở đây chính là điều kiện để thu hút các nhà khoa học xuất sắc đến với VGU; điều này cũng là cơ sở cho việc giảng dạy nguồn tri thức luôn luôn mới. Ngoài ra, „nghiên cứu đi đôi với giảng dạy“ tiêu biểu cho một trong những đặc điểm trọng tâm của các trường đại học Đức và như vậy là khía cạnh rất Đức của VGU. Sự kết hợp giữa nghiên cứu và giảng dạy được thể hiện rõ nét nhất trong các chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ. Do vậy mà hiện tại VGU đang tập trung triển khai mở các chương trình đào tạo thạc sỹ mang đậm nét nghiên cứu và thể hiện sự hợp tác với các Viện nghiên cứu hiện có tại Việt Nam.

Ngay trong năm 2009, các cơ sở làm việc đầu tiên cho các nhà nghiên cứu tại VGU sẽ được hình thành. Các cơ sở này chính là nền tảng của Trung tâm nghiên cứu Việt-Đức cho các ngành kỹ thuật công nghệ cao thuộc năm lĩnh vực khác nhau:

  • Năng lượng
  • Giao thông, Vận tải, Kho vận
  • Nước
  • Nguồn tài nguyên và môi trường
  • Quy hoạch đô thị và phát triển bền vững

Liên hệ nghiên cứu KH

GS. TS. Reiner Anderl:
anderl(at)dik.tu-darmstadt.de

Conferences


Since Monday May 13 the official homepage of the  6th International Symposium on Computational Wind Engineering (CWE2014) is finally online, www.ruhr-uni-bochum.de/cwe2014/index.html. Since 1992 the CWE conference series is representing the world's largest international conference on the application of computing in wind engineering, and in 2014 the symposium will for the first time ever take place in Germany, organized by the German Wind Engineering Community under the auspices of the International Organization of Wind Engineering (IAWE) and hosted by the University of Hamburg. VGU is involved in the organization of the symposium through the membership of Dr. Franke, Academic Coordinator for the Master program Computational Engineering, in the Organization Committee.