Student Affairs

Lê Thị Hạnh

Student Affairs Officer
E-mail:
hanh.le@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 147

Vũ Tiến Nhật

Deputy Dormitory Manager
E-mail:
nhat.vt@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 147

Nguyễn Hoàng Thiên Thư

Student Affairs Officer
E-mail:
thu.nht@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 147

Phạm Thanh Toàn

Student Affairs Officer for Dorm service
E-mail:
toan.pt@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0)0650.222.0990 - Ext 147

Nguyễn Thị Hoa

Nurse
E-mail:
hoa.nt@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 147

Lê Thị Hồng Thu

Nurse
E-mail:
thu.lth@vgu.edu.vn
Fon:
0966938590