Marketing Department

M.Sc. Trinh Hoang Nam Long

Deputy Head of Student Recruitment
E-mail:
long.thn@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990

Nguyễn Thị Trúc Giang

Student Recruitment Officer
E-mail:
giangntt@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0)8 38 256 340

Nguyễn Nhật Lan

Student Recruitment Officer
E-mail:
lan.nn@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990

Hồ Công Nguyên Bình

Assistant Executive to Marketing & Student Recruiment Dept.
E-mail:
binh.hcn@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0)8 38 256 340