HR Department

Trần Thị Thu Yên

Deputy Head
E-mail:
yen.ttt@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

HR Officer
E-mail:
thanh.ntn@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 104

Đặng Thị Thanh Thúy

HR Officer
E-mail:
thuy.dtt@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 106

Sử Thị Ái Diễm

HR Officer
E-mail:
diem.sta@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 106