Finance & Accounting Department

Dương Hoài Linh

Head of Finance
E-mail:
linh.dh@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0)8 3725 1901, Ext. 103

Trần Thị Trang

Accountant cum Cashier (Accounting Unit )
E-mail:
trang.tt@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 102

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Accountant (Accounting Unit)
E-mail:
tham.nth@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 103

Nguyễn Thanh Duy

Chief Accountant
E-mail:
duy.nt@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 101

Nguyễn Trịnh Trâm

Procurement Executive (Procurement Unit)
E-mail:
tram.nt@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 102