Academic Affairs

Ulrike Schmittner

Head of Academic Affairs
E-mail:
ulrike.schmittner@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 131

Bửu Kiều Lâm

Process Manager for Academic Affairs
E-mail:
kieu.lam@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 132

Đỗ Hồng Liên

Examination Officer
E-mail:
lien.dh@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 132

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Examination Officer
E-mail:
huong.ntn@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 132

Phạm Thị Ánh Hồng

Scholarship Officer
E-mail:
hong.pta@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 132

Nguyễn Thị Xuân Hà

Academic Capacity Planning Officer
E-mail:
ha.ntx@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 132

Nguyễn Khánh Sơn

Quality Assurance Officer (AA)
E-mail:
son.nk@vgu.edu.vn
Fon:
+84 (0) 650 222 0990, Ext. 132